การเปลี่ยนแปลงทางประชากรและสังคมในประชาคมอาเซียนและอาเซียน+3

การเปลี่ยนแปลงทางประชากรและสังคมในประชาคมอาเซียนและอาเซียน+3

นำเสนอผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและสังคมในประชาคมอาเซียนและอาเซียน+3 ได้แก่ ความเชื่อมโยงระหว่างประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025กับอาเซียน+3 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรของประชาคมอาเซียนและอาเซียน+3ในบริบทโลก และประชากรวัยแรงงานกับสังคมสูงวัย ศึกษาเรื่องFamilismกับการเลี้ยงดูบุตรและบุพการีในสังคมเมือง ประเด็นความเหลื่อมล้ำทางสังคม โอกาสทางธุรกิจของไทยในอาเซียน+3 และการร่วมมือเชิงนโยบายของประชาคมอาเซียนและอาเซียน+3ในการเป็นสังคมเอื้ออาทร มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98110DUE 10-10-21
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98110CHECK SHELVES
Population Information Centerย.191/พก/2561LIB USE ONLY
Population Information Centerย.191/พก/2561CATALOGING
Population Information Centerย.191/พก/2561CATALOGING

updated by Sumal Chausaraku

views 19