Home  /  TAIC New Arrivals


การเปลี่ยนแปลงทางประชากรและสังคมในประชาคมอาเซียนและอาเซียน+3

นำเสนอผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและสังคมในประชาคมอาเซียนและอาเซียน+3 ได้แก่ ความเชื่อมโยงระหว่างประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025กับอาเซียน+3 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรของประชาคมอาเซียนและอาเซียน+3ในบริบทโลก และประชากรวัยแรงงานกับสังคมสูงวัย ศึกษาเรื่องFamilismกับการเลี้ยงดูบุตรและบุพการีในสังคมเมือง ประเด็นความเหลื่อมล้ำทางสังคม โอกาสทางธุรกิจของไทยในอาเซียน+3 และการร่วมมือเชิงนโยบายของประชาคมอาเซียนและอาเซียน+3ในการเป็นสังคมเอื้ออาทร มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน