ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในโลกสมัยใหม่

ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในโลกสมัยใหม่

นำเสนอบทบาทศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในโลกสมัยใหม่ ศึกษาความสำคัญของการก่อตั้งองค์กรตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายและรูปแบบขององค์กรและบุคลากรขององค์กรตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายของต่างประเทศ วิเคราะห์กระบวนการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งขององค์กรตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย เปรียบเทียบศาลรัฐธรรมนูญไทยกับศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศ ร่วมถึงการพิจารณาทิศทางของศาลรัฐธรรมนูญไทยในอนาคต


LOCATIONCALL#STATUS
Law Library (3rd Floor)K/TH 910 ป524ศ 2562CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 910 ป524ศ 2562DUE 31-10-21
Law Library (3rd Floor)K/TH 910 ป524ศ 2562CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 910 ป524ศ 2562CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98064CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)342.593 ป524ศ 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)342.593 ป524ศ 2562CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 19