ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบทางสังคม

ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบทางสังคม

นำเสนอแนวคิดของหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบทางสังคม ศึกษาหลักธรรมาภิบาลในกระบวนการนโยบายและการจัดการสาธารณะ ความสำนึกรับผิดชอบ ความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล การมีส่วนร่วมสาธารณะและหลักนิติรัฐ นิติธรรม และการถ่วงดุลอำนาจ อธิบายแนวคิดของนักวิชาการที่มีต่อความรับผิดชอบทางสังคม (Corporate Social and Responsibility : CSR) การให้ความหมาย การจำแนกประเภท และการนำ CSR ไปปฏิบัติในองค์การ พิจารณาความเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงกับความรับผิดชอบทางสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98067DUE 31-08-21
Political Science Library351.593 ส284ธCHECK SHELVES
Political Science Library351.593 ส284ธCHECK SHELVES
Political Science Library351.593 ส284ธDUE 01-09-21
Law Library (4th Floor)JF1358.T5 ส284ธ 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)351.593 ส284ธ 2561DUE 31-08-21
Central Library (5th Floor)351.593 ส284ธ 2561DUE 31-08-21

updated by Sumal Chausaraku

views 4