Home  /  TAIC New Arrivals


ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบทางสังคม

นำเสนอแนวคิดของหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบทางสังคม ศึกษาหลักธรรมาภิบาลในกระบวนการนโยบายและการจัดการสาธารณะ ความสำนึกรับผิดชอบ ความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล การมีส่วนร่วมสาธารณะและหลักนิติรัฐ นิติธรรม และการถ่วงดุลอำนาจ อธิบายแนวคิดของนักวิชาการที่มีต่อความรับผิดชอบทางสังคม (Corporate Social and Responsibility : CSR) การให้ความหมาย การจำแนกประเภท และการนำ CSR ไปปฏิบัติในองค์การ พิจารณาความเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงกับความรับผิดชอบทางสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน