สื่อไทยในวิกฤต การเมืองเปลี่ยนผ่าน เทคโนโลยีปั่นป่วน

สื่อไทยในวิกฤต การเมืองเปลี่ยนผ่าน เทคโนโลยีปั่นป่วน

นำเสนอข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของวงการสื่อโดยกระแสการเมืองและเทคโนโลยีตั้งแต่ พ.ศ. 2532 ถึง พ.ศ. 2557 ทบทวนบทบาทของสื่อในการรายงานข่าวสงครามระหว่างสี โดยทฤษฎีว่าด้วยปริมณฑลสาธารณะ (Public sphere) ในสังคมประชาธิปไตยและทฤษฎีเทคโนโลยีเป็นตัวกำหนด (Technology Determinism) ร่วมด้วยต้นเหตุความตกต่ำของสื่อไทยที่มีสาเหตุจากความขัดแย้งทางการเมือง ความบกพร่องของสื่อ และการปั่นป่วนของเทคโนโลยีดิจิทัลและออนไลน์จากการลำดับเวลาของปรากฏการณ์ทางเทคโนโลยีสื่อเทียบกับเหตุการณ์ทางการเมือง

updated by Sumal Chausaraku

views 14