ฉากทัศน์อาเซียน หลากมิติความเปลี่ยนแปลงในประชาคมและภูมิภาค

ฉากทัศน์อาเซียน หลากมิติความเปลี่ยนแปลงในประชาคมและภูมิภาค

นำเสนอบทวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของภูมิภาคอาเซียนภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ศึกษาประเด็นความร่วมมือและความท้าทายที่สอดคล้องกับการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลัก ได้แก่ เสาการเมืองความมั่นคง เสาเศรษฐกิจ และเสาสังคมวัฒนธรรม วิเคราะห์สถานการณ์ของชาติสมาชิกอาเซียนใน 7 ประเด็น ประกอบด้วย ความท้าทายทางการเมืองและความมั่นคง กระแสประชาธิปไตย ศักยภาพทางเศรษฐกิจ สิทธิมนุษยชนและความมั่นคงของมนุษย์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ และวัฒนธรรมอาเซียน


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98059CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98059CHECK SHELVES
Political Science Library341.2473 ฉ269CHECK SHELVES
Political Science Library341.2473 ฉ269CHECK SHELVES
Political Science Library341.2473 ฉ269DUE 18-07-19
Central Library (5th Floor)341.2473 ฉ269 2560CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)341.2473 ฉ269 2560CHECK SHELVES
Arts Library : ASEAN CollectionAS DS526.7 ฉ221CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 23