Home  /  TAIC New Arrivals


ฉากทัศน์อาเซียน หลากมิติความเปลี่ยนแปลงในประชาคมและภูมิภาค

นำเสนอบทวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของภูมิภาคอาเซียนภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ศึกษาประเด็นความร่วมมือและความท้าทายที่สอดคล้องกับการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลัก ได้แก่ เสาการเมืองความมั่นคง เสาเศรษฐกิจ และเสาสังคมวัฒนธรรม วิเคราะห์สถานการณ์ของชาติสมาชิกอาเซียนใน 7 ประเด็น ประกอบด้วย ความท้าทายทางการเมืองและความมั่นคง กระแสประชาธิปไตย ศักยภาพทางเศรษฐกิจ สิทธิมนุษยชนและความมั่นคงของมนุษย์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ และวัฒนธรรมอาเซียน