นวัตกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย

นวัตกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย

นำเสนอนวัตกรรม การเรียนรู้ การบริหารจัดการ การสร้างสรรค์งาน ความคิดและประสบการณ์การบริหารงานวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ได้แก่ การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น การถอดความรู้งานวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม กล่าวถึงงานที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคต เช่น การวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ นวัตกรรมการวิจัยแบบมุ่งเป้าและโครงการยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยการวิจัยและพัฒนา (S-Curve and New S-Curve) รวมทั้งอธิบายการปฏิรูประบบวิจัยตามยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี และการจัดตั้งสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98074CHECK SHELVES
Political Science Library001.406 ก459CHECK SHELVES
Veterinary Science LibrarySF81 .ส773น 2561CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)001.406 ก459 ล.1 2561CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)001.406 ก459 ล.1 2561CHECK SHELVES
Veterinary Science LibrarySF81 .ส773น 2561CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 61