Home  /  TAIC New Arrivals


นวัตกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย

นำเสนอนวัตกรรม การเรียนรู้ การบริหารจัดการ การสร้างสรรค์งาน ความคิดและประสบการณ์การบริหารงานวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ได้แก่ การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น การถอดความรู้งานวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม กล่าวถึงงานที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคต เช่น การวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ นวัตกรรมการวิจัยแบบมุ่งเป้าและโครงการยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยการวิจัยและพัฒนา (S-Curve and New S-Curve) รวมทั้งอธิบายการปฏิรูประบบวิจัยตามยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี และการจัดตั้งสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ