Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  TAIC New Arrivals


ทวนกระแสประวัติศาสตร์ลุ่มน้ำวัง: พลวัตของผู้คนลุ่มแม่น้ำวัง สมัยก่อนประวัติศาตร์-ก่อนการปฏิรูปหัวเมืองลาวเฉียง พ.ศ. 2427

ทวนกระแสประวัติศาสตร์ลุ่มน้ำวัง: พลวัตของผู้คนลุ่มแม่น้ำวัง สมัยก่อนประวัติศาตร์-ก่อนการปฏิรูปหัวเมืองลาวเฉียง พ.ศ. 2427

ศึกษาประวัติศาสตร์ลำปางผ่านองค์ประกอบทางสังคม บริบททางภูมิศาสตร์ การจัดการทรัพยากร เศรษฐกิจ และการสร้างศิลปวัฒนธรรม กล่าวถึงลุ่มน้ำวังกับศักยภาพในการรองรับการตั้งถิ่นฐานของผู้คน ลุ่มน้ำวังยุคเขลางค์นคร (ยุคประวัติศาสตร์-พุทธศตวรรษที่ 19) และลุ่มน้ำวังยุคเมืองนคร (พุทธศตวรรษที่ 19-22) ซึ่งเป็นยุคแห่งการค้า ศาสนา และสงคราม รวมถึงลุ่มน้ำวังยุคเมืองละคร (พุทธศตวรรษที่ 22-24) เป็นยุคแห่งการสลายอำนาจรัฐล้านนา และลุ่มน้ำวังในยุคใต้ร่มเงาสยาม (พุทธศตวรรษที่ 24-พ.ศ. 2427)


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98047CHECK SHELVESLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram