รายงานการวิจัย เรื่อง อาชญนิยามในสังคมสยามสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว-พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว: ประวัติศาสตร์การเมืองวัฒนธรรม

รายงานการวิจัย เรื่อง อาชญนิยามในสังคมสยามสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว-พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว: ประวัติศาสตร์การเมืองวัฒนธรรม

นำเสนอความสัมพันธ์ระหว่างอาชญนิยายหรือนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวนกับบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว-พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ศึกษาอาชญากรรมในสังคมสยามจากสังคมกระฎุมพีถึงยุคแรกเริ่มสมัยใหม่ อธิบายวรรณกรรมแนวสืบสวนสอบสวนและอาชญนิยามในฐานะสื่อนำความรู้แบบตะวันตกและสื่อสร้างอัตลักษณ์ทางชนชั้นในสังคมสยาม ช่วงทศวรรษ 2440-ต้นทศวรรษ 2460


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98036CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 14