Home  /  TAIC New Arrivals


การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์: ศึกษาเปรียบเทียบ สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน และไทย

ศึกษานโยบายและการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกาและไต้หวัน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับประเทศไทย นำเสนอกฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์และการเปรียบเทียบคำนิยามการค้ามนุษย์ตามกฎหมายในไต้หวัน สหรัฐอเมริกา และไทย รวมถึงกรอบกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ พิจารณาความเหมือนและความแตกต่าง ด้านกฎหมาย การคุ้มครอง การป้องกัน การดำเนินคดี และความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์ในไต้หวัน สหรัฐอเมริกาและไทย ร่วมด้วยข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับประเทศไทย