Home  /  TAIC New Arrivals


สังคมพหุวัฒนธรรม

นำเสนอรายงานการประชุมทางวิชาการเรื่อง สังคมพหุวัฒนธรรม ครอบคลุมปาฐกถาพิเศษและบทความเกี่ยวกับ ชาติพันธุ์และกระบวนการโลกาภิวัฒน์ สังคมพหุวัฒนธรรม: รัฐอาณานิคมกับการกำหนด การปกครองตนเอง ความสำคัญของคัมภีร์ โสทัตตกี มหานิทานในวัฒนธรรมพุทธศาสนาพม่าสมัยพุกามและล้านนา ความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรมล้านนา พหุวัฒนธรรมจากมุมมองทางโบราณคดี และสภาพประชากรล้านนาในคริสต์ศตวรรษที่ 19 รวมทั้งศึกษาประวัติศาสตร์ของชาวลัวะกับเลอเวือะ ในเขตเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน