สังคมพหุวัฒนธรรม

สังคมพหุวัฒนธรรม

นำเสนอรายงานการประชุมทางวิชาการเรื่อง สังคมพหุวัฒนธรรม ครอบคลุมปาฐกถาพิเศษและบทความเกี่ยวกับ ชาติพันธุ์และกระบวนการโลกาภิวัฒน์ สังคมพหุวัฒนธรรม: รัฐอาณานิคมกับการกำหนด การปกครองตนเอง ความสำคัญของคัมภีร์ โสทัตตกี มหานิทานในวัฒนธรรมพุทธศาสนาพม่าสมัยพุกามและล้านนา ความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรมล้านนา พหุวัฒนธรรมจากมุมมองทางโบราณคดี และสภาพประชากรล้านนาในคริสต์ศตวรรษที่ 19 รวมทั้งศึกษาประวัติศาสตร์ของชาวลัวะกับเลอเวือะ ในเขตเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน


LOCATIONCALL#STATUS
Political Science LibraryxxxCHECK SHELVES
Political Science LibraryxxxCATALOGING
Political Science LibraryxxxCATALOGING
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98040CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 865