น้ำวัง รถไฟ ไฮเวย์ : ประวัติศาสตร์ลำปางสมัยใหม่

น้ำวัง รถไฟ ไฮเวย์ : ประวัติศาสตร์ลำปางสมัยใหม่

ศึกษาประวัติศาสตร์เมืองลำปางในช่วงเวลาที่เข้าสู่สังคมสมัยใหม่ผ่านการเดินทางและคมนาคมขนส่ง นำเสนอประวัติเมืองโดยรวบรวมเรื่องภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ตั้งแต่ พ.ศ. 2427 – ทศวรรษ 2530 โครงสร้างการเดินทางและการคมนาคมขนส่งที่สัมพันธ์กับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการเมือง 4 ประการ ประกอบด้วย การเชื่อมโยงลุ่มน้ำวังเข้ากับลุ่มน้ำเจ้าพระยา การมาถึงของรถไฟในปี พ.ศ. 2459 การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 และการตัดถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชื่อมโยง ลำปาง-ลำพูน-เชียงใหม่ ในเปลี่ยนแปลงในทศวรรษ 2500 – 2510 ภายใต้นโยบายต่อต้านคอมมิวนิสต์และการพัฒนาในยุคทองของทางหลวงที่โยงใยเครือข่ายถนนอย่างกว้างขวาง


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98049CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 19