แนวคิดทางภูมิศาสตร์ประชากร: กรณีศึกษาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แนวคิดทางภูมิศาสตร์ประชากร: กรณีศึกษาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นำเสนอแนวคิดด้านภูมิศาสตร์ประชากรที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม การวางแผน และการพัฒนาธุรกิจ ศึกษาประเภทของข้อมูลประชากร แหล่งข้อมูลประชากรเครื่องมือที่นักภูมิศาสตร์ใช้ในการศึกษาประชากร ภูมิศาสตร์ประชากรจากการวิเคราะห์ความหนาแน่น การกระจายตัวของประชากร องค์ประกอบประชากรและการเปลี่ยนผ่านทางประชากร ภาวะเจริญพันธุ์ ภาวะการตาย การย้ายถิ่นภายในประเทศและการย้ายถิ่นระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำเสนอความหมายของเมือง ความเป็นเมืองกับประชากรและการย้ายถิ่น ประชากรและการกำหนดเขตเมือง ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับประชากรและเมือง และประชากรกับการวางผังเมืองที่สอดคล้องกับนโยบายด้านการเกิด นโยบายด้านผู้สูงอายุ และนโยบายด้านการย้ายถิ่นของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)304.6 ท133น 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)304.6 ท133น 2561CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98044CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 18