บทบาทของภาคประชาสังคมในประเทศสมาชิกอาเซียน

บทบาทของภาคประชาสังคมในประเทศสมาชิกอาเซียน

นำเสนอแนวคิด นิยาม และความหมายของภาคประชาสังคม แผนประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ.2568 ศึกษาบทบาทภาคประชาสังคมในเวทีระดับภูมิภาคอาเซียน โดยเน้นรูปแบบการขับเคลื่อนของภาคประชาสังคม กรอบการประชุมอาเซียนภาคประชาชน ประเด็นในการรณรงค์กับแผนงานภาคประชาสังคมและวัฒนธรรม และความท้าทายของการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในอาเซียน นำเสนอกรณีศึกษาของ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ ประเทศบรูไนฯ กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม สรุปบทบาทของภาคประชาสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคม กรอบกฎหมาย ประเด็นและเนื้อหาหลักในการทำงาน ความโปร่งใส แนวทางและยุทธศาสตร์ ผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากการดำเนินงานของภาคประชาสังคม รวมถึงความท้าทายในอนาคต


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 96975CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 33