Home  /  TAIC New Arrivals


บทบาทของภาคประชาสังคมในประเทศสมาชิกอาเซียน

นำเสนอแนวคิด นิยาม และความหมายของภาคประชาสังคม แผนประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ.2568 ศึกษาบทบาทภาคประชาสังคมในเวทีระดับภูมิภาคอาเซียน โดยเน้นรูปแบบการขับเคลื่อนของภาคประชาสังคม กรอบการประชุมอาเซียนภาคประชาชน ประเด็นในการรณรงค์กับแผนงานภาคประชาสังคมและวัฒนธรรม และความท้าทายของการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในอาเซียน นำเสนอกรณีศึกษาของ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ ประเทศบรูไนฯ กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม สรุปบทบาทของภาคประชาสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคม กรอบกฎหมาย ประเด็นและเนื้อหาหลักในการทำงาน ความโปร่งใส แนวทางและยุทธศาสตร์ ผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากการดำเนินงานของภาคประชาสังคม รวมถึงความท้าทายในอนาคต