การเตรียมความพร้อมธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Preparation of Small and Medium Size Hotels and Resorts in Thailand in Time for AEC)

การเตรียมความพร้อมธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Preparation of Small and Medium Size Hotels and Resorts in Thailand in Time for AEC)

นำเสนอการเตรียมความพร้อมธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ศึกษาแนวคิดของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กฎหมายระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียนกับผลกระทบต่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นโยบายการดำเนินงานที่มีผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทขนาดกลางและขนาดย่อม นโยบายการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน นโยบายการเป็นภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขัน นโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน นโยบายบูรณาการกับเศรษฐกิจโลก เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโดยมุ่งเน้นการประเมินความพร้อมของกิจการโดยวิเคราะห์ถึงศึกยภาพของกิจการเพื่อกำหนดเป้าหมายของธุรกิจ และหาจุดเด่นหรือเอกลักษณ์ของการบริการ เพื่อให้สามารถปรับแผนการบริการหรือการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายและพร้อมต่อการแข่งขันในระดับอาเซียน และการวางแผนให้พัฒนาบุคลากรในด้านภาษาและทักษะการบริการอันเป็นหัวใจหลักของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 97389CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 28