การศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของการกันเงินภาษีอากรและการกันเงินประเภทอื่นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อรักษาวินัยการคลังของรัฐ

การศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของการกันเงินภาษีอากรและการกันเงินประเภทอื่นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อรักษาวินัยการคลังของรัฐ

นำเสนอการจัดทำข้อมูลการกันเงินภาษีอากรและการกันเงินประเภทอื่นเพื่อรักษาวินัยการคลังของรัฐ ศึกษาความหมายของการกันเงินเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ หลักการและแนวทางการเก็บภาษี ประเภทของภาษี และข้อดีและข้อเสียของภาษีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ แนะนำกรณีศึกษาประสบการณ์การจัดเก็บภาษีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะของประเทศออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ กล่าวถึงนิยาม สถานการณ์การกำกับดูแล และข้อเท็จจริงของการกันเงินภาษีอากรและเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะในประเทศไทย ผลกระทบของการกันเงินภาษีอากรและการกันเงินประเภทอื่นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะที่มีผลต่อการคลังภาครัฐของประเทศไทยและต่อรายได้รัฐบาลสุทธิ รวมถึงความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98028CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 23