Home  /  TAIC New Arrivals


การดำเนินงานขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมภายใต้พลัง “บวร”

นำเสนอการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมภายใต้พลัง “บวร” (บ้าน วัด ศาสนสถาน โรงเรียน ราชการ) และการนำมิติทางศาสนาสร้างสังคมคุณธรรม ศึกษาที่มาของชุมชนคุณธรรมต้นแบบ กระบวนการขับเคลื่อน บทบาท และตัวชี้วัดความสำเร็จของชุมชนคุณธรรมภายใต้พลัง “บวร” และการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมพลัง “บวร” ด้วยบันได 9 ขั้น รวมถึงรายงานสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมด้วยพลัง “บวร” ของชุมชนคุณธรรมต้นแบบ 70 ชุมชน และความสำเร็จภายใต้วิถีพอเพียง วัฒนธรรมอันดีงาม และการมีส่วนร่วม