จิตกรรมฝาผนัง พระที่นั่งพุทไธสวรรย์

จิตกรรมฝาผนัง พระที่นั่งพุทไธสวรรย์

นำเสนอภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระที่นั่งพุทไธสวรรค์ พร้อมคำอธิบายเรื่องราว จำนวน 32 ผนัง ได้แก่ พระราชพิธีอภิเษกสมรส ประสูติพระพุทธเจ้า เทวทูตทั้ง 4 มหาภิเนษกรมณ์ มารผจญ ปฐมเทศนา พระเจ้าพิมพิสารเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า พระพุทธบิดาและพุทธมารดา พระโมคคัลลาน์ พระสารีบุตร พระนางยโสธราและพระราหุลนิพพาน บิณฑบาตครั้งสุดท้าย พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน ถวายพระเพลิง พระมหากัสสปะกราบพระยุคลบาท


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98007CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 21