Home  /  TAIC New Arrivals


รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยปี 2561

รายงานผลคุณภาพชีวิตของคนไทยจากครัวเรือนที่มีผู้อาศัยอยู่จริงทั้งในเขตชนบทและเขตเมืองในปี 2561 นำเสนอข้อมูลทั่วไปของคนไทย ได้แก่ จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร อัตราเฉลี่ยจำนวนประชากรต่อครัวเรือน ช่วงอายุของประชากร และประชากรจำแนกตามระดับการศึกษา อาชีพ และศาสนา ศึกษาคุณภาพชีวิตของคนไทยตามเครื่องชี้วัดความจำเป็นพื้นฐาน 5 หมวด คือหมวดสุขภาพ สภาพแวดล้อม การศึกษา การมีงานทำและรายได้ และค่านิยม ให้ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนด้านรายได้ รายจ่าย หนี้สิน และการเก็บออมเงินครัวเรือน รวมถึงจำนวนครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้เฉลี่ยคนละ 38,000 บาทต่อปี จำนวนคนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อปีน้อยกว่า 100,000 บาท และระดับความสุขเฉลี่ยของคนไทย