รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยปี 2561

รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยปี 2561

รายงานผลคุณภาพชีวิตของคนไทยจากครัวเรือนที่มีผู้อาศัยอยู่จริงทั้งในเขตชนบทและเขตเมืองในปี 2561 นำเสนอข้อมูลทั่วไปของคนไทย ได้แก่ จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร อัตราเฉลี่ยจำนวนประชากรต่อครัวเรือน ช่วงอายุของประชากร และประชากรจำแนกตามระดับการศึกษา อาชีพ และศาสนา ศึกษาคุณภาพชีวิตของคนไทยตามเครื่องชี้วัดความจำเป็นพื้นฐาน 5 หมวด คือหมวดสุขภาพ สภาพแวดล้อม การศึกษา การมีงานทำและรายได้ และค่านิยม ให้ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนด้านรายได้ รายจ่าย หนี้สิน และการเก็บออมเงินครัวเรือน รวมถึงจำนวนครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้เฉลี่ยคนละ 38,000 บาทต่อปี จำนวนคนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อปีน้อยกว่า 100,000 บาท และระดับความสุขเฉลี่ยของคนไทย


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)306 ร451 2534CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)306 ร451 2534CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)306 ร451 2536CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)306 ร451 2537CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)306 ร451 2539CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)306 ร451 2539CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)306 ร451 2540CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)306 ร451 2541CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)306 ร451 2542CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)306 ร451 2543CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 33