วารสารสหวิทยาการวิจัยฉบับบัณฑิตศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 [มกราคม – มิถุนายน 2561]

วารสารสหวิทยาการวิจัยฉบับบัณฑิตศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 [มกราคม – มิถุนายน 2561]

รวบรวมบทความทางวิชาการ บทความวิจัย และบทวิจารณ์หนังสือ ในด้านสหวิชาการ และสังคมศาสตร์ ได้แก่ แนวปฏิบัติที่ดีของสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในบริบท “โลกเปลี่ยน ไทยปรับ” แนวคิดและกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีการทุจริตการเลือกตั้งท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยห่วงโซ่สินค้าของผลไม้ภาคตะวันออก: ศึกษากรณีทุเรียน นวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลเกี่ยวกับกฎหมายสื่อสารมวลชนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคมไทย การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศจากโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย และการพัฒนาสมรรถนะหลักที่มีผลต่อความก้าวหน้าด้านอาชีพของบุคลากรการท่องเที่ยวของกรมการท่องเที่ยวกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 97778CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 14