Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  TAIC New Arrivals


วารสารสหวิทยาการวิจัยฉบับบัณฑิตศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 [มกราคม – มิถุนายน 2561]

วารสารสหวิทยาการวิจัยฉบับบัณฑิตศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 [มกราคม – มิถุนายน 2561]

รวบรวมบทความทางวิชาการ บทความวิจัย และบทวิจารณ์หนังสือ ในด้านสหวิชาการ และสังคมศาสตร์ ได้แก่ แนวปฏิบัติที่ดีของสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในบริบท “โลกเปลี่ยน ไทยปรับ” แนวคิดและกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีการทุจริตการเลือกตั้งท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยห่วงโซ่สินค้าของผลไม้ภาคตะวันออก: ศึกษากรณีทุเรียน นวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลเกี่ยวกับกฎหมายสื่อสารมวลชนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคมไทย การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศจากโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย และการพัฒนาสมรรถนะหลักที่มีผลต่อความก้าวหน้าด้านอาชีพของบุคลากรการท่องเที่ยวของกรมการท่องเที่ยวกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 97778CHECK SHELVESLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram