แนวทางความร่วมมือในการปราบปรามการค้ายาเสพติดกับกลุ่มประเทศอาเซียน  (Approach in ASEAN Cooperation on Countering narcotics Trade)

แนวทางความร่วมมือในการปราบปรามการค้ายาเสพติดกับกลุ่มประเทศอาเซียน (Approach in ASEAN Cooperation on Countering narcotics Trade)

นำเสนอแนวทางความร่วมมือในการปราบปรามยาเสพติดกับกลุ่มประเทศอาเซียน ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี นโยบาย และแผนปฏิบัติการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของประเทศไทย รวมถึงนโยบายการปราบปรามยาเสพติดของกลุ่มประเทศอาเซียน วิเคราะห์สถานการณ์ยาเสพติดในกลุ่มประเทศอาเซียน บทบาทของประเทศไทยต่อความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการค้ายาเสพติดในกลุ่มประเทศอาเซียน เปรียบเทียบสถานการณ์ ปัญหา อุปสรรค ผลการดำเนินงาน และการวิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาความร่วมมือของการปราบปรามการค้ายาเสพติดในกลุ่มประเทศอาเซียน


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 97930CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 6