เศรษฐกิจฐานรากกับความมั่นคงของชาติ (Grassroots Economy and National Security)

เศรษฐกิจฐานรากกับความมั่นคงของชาติ (Grassroots Economy and National Security)

ศึกษาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยกับแนวคิดเรื่องความมั่นคงของชาติในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา ป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมถึงกระบวนการในการกำหนดนโยบายและเปรียบเทียบรูปแบบและลักษณะของนโยบายความมั่นคงแห่งชาติของไทยกับต่างประเทศ รทบทวนทฤษฎี แนวคิด กระบวนการพิจารณาเศรษฐกิจฐานรากกับความมั่นคงของชาติ ประกอบด้วย นโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ประเทศ เจตนารมย์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช. และศึกษาแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน หมู่บ้าน หรือเศรษฐกิจฐานรากในประเทศอินเดียของมหาตมะคานธี การจัดการแนวคิดเศรษฐกิจฐานรากและระบบสหกรณ์ในประเทศไทย การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน เช่น โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ให้ข้อเสนอแนะการปฏิรูปเศรษฐกิจฐานรากและความมั่นคงของชาติ โดยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศปรับใช้กับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากกับความมั่นคงแห่งชาติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 97929CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 172