การปรับตัวในวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม)

การปรับตัวในวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม)

ศึกษาการปรับตัวข้ามวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงในประเทศ CLMV ได้แก่ ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนม่าร์และเวียดนาม วิเคราะห์และถอดรหัสสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ การเมือง การปกครอง การปรับตัวด้านการทำงาน ศึกษากรณีองค์กรที่ไปลงทุนรวมถึงพนักงานข้ามชาติที่ปฏิบัติภารกิจ ความรู้ด้านการปรับตัวในการอยู่อาศัยใช้ชีวิตประจำวัน ลักษณะนิสัยของประชากรแต่ละประเทศ ประเพณีและวัฒนธรรม วัฒนธรรมการกินและการดื่ม ภาษาและเงินตรา สังเคราะห์กระบวนการพัฒนาผ่านการฝึกอบรมทักษะการปรับตัวข้ามวัฒนธรรม (Cross-Cultural Adjustment) แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะก่อนไป (Pre-Departure Stage) ระยะไปปฏิบัติการ (During Assignment หรือ On-Site Stage) และระยะก่อนกลับ (Pre-Repatriation หรือ Return Stage) โดยมุ่งเป้าหมายไปที่นักปฏิบัติ (Practitioners) เช่นพนักงานข้ามชาติ นักธุรกิจในระดับต่าง ๆ รวมถึงบุคคลทั่วไป


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 97967CHECK SHELVES
Political Science LibraryxxxCATALOGING
Political Science LibraryxxxCATALOGING
Political Science LibraryxxxCATALOGING
Central Library (5th Floor)303.482 อ329ก 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)303.482 อ329ก 2561CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 7