มูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทยประจำปี 2558 และประมาณการปี 2559

มูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทยประจำปี 2558 และประมาณการปี 2559

ศึกษาข้อมูลตลาดสื่อสารของประเทศไทยโดยจัดเก็บข้อมูลระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน พ.ศ. 2559 ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จากผู้ประกอบการรายสำคัญในอุตสาหกรรมตลาดสื่อสาร ประกอบด้วยข้อมูลตลาดอุปกรณ์สื่อสาร ได้แก่ ตลาดเครื่องโทรศัพท์ อุปกรณ์โครงข่ายหลัก อุปกรณ์สื่อสารใช้สาย อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย และข้อมูลตลาดบริการสื่อสาร ได้แก่ ตลาดบริการโทรศัพท์ประจำที่ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการอินเทอร์เน็ต บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ บริการสื่อสารข้อมูล จากการรวบรวมข้อมูลภาพรวมมูลค่าตลาดสื่อสารในปี พ.ศ. 2558 พบว่ามีการเติบโตขึ้นร้อยละ 7.3 หรือคิดเป็นมูลค่า 535,989 ล้านบาท และคาดการณ์มูลค่าตลาดสื่อสารในปี พ.ศ. 2559 ว่ามูลค่าตลาดสื่อสารจะสามารถเติบโตขึ้นร้อยละ 11.5 หรือมีมูลค่า 597,584 ล้านบาท รวมทั้งเสนอปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาดสื่อสาร และแนวโน้มเทคโนโลยีที่มีผลต่อตลาดสื่อสาร


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 97907CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 97907CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 97915CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 97915CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 18