เชื้อโรค ร่างกายและรัฐเวชกรรม

เชื้อโรค ร่างกายและรัฐเวชกรรม

ศึกษาประวัติศาสตร์ของการแพทย์สมัยใหม่และระบบการดูแลสุขภาพในสังคมไทยและการเข้ามาของระบบการแพทย์ตะวันตกในยุคต้นรัตนโกสินทร์ อธิบายการกำเนิดของเชื้อโรค การค้นพบเชื้อโรคกับการเปลี่ยนแปลงความรู้การแพทย์ในตะวันตก รวมทั้งโรคที่เกิดจากยุงในประวัติศาสตร์ไทย กล่าวถึงแนวคิดการสร้างรัฐเวชกรรมของรัฐไทยในยุคหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ พ.ศ. 2475 รัฐเวชกรรมและเมืองโรงพยาบาล การขยายตัวของโรงพยาบาลในไทยและโครงการสาธารณะสุขมูลฐาน รวมถึงเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพ เช่น เรื่องการใช้กุศโลบาย “อนามัย” เป็นเครื่องมือในการต่อต้านคอมมิวนิสต์ เรื่องรากฐานการถือกำเนิดของการแพทย์แนวป้องกัน เรื่องการนำศีลธรรมแบบพุทธมาใช้ในการสร้าง “สังคมเวชกรรม”


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 97959CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)610.9593 ท228ช 2561CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)610.9593 ท228ช 2561CHECK SHELVES
Medicine LibraryWZ80.5.O6 ท228ช 2561CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 25