Home  /  TAIC New Arrivals


การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560 ภาคกลาง

รวบรวมข้อมูลสำคัญด้านเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนภาคกลางในปี พ.ศ. 2560 ให้ข้อมูลรายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินของครัวเรือน และครัวเรือนที่มีหนี้สินในระบบและนอกระบบ เปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินต่อรายได้ ปี 2550-2560 ครัวเรือนที่มีหนี้และหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งสิ้น ปี 2550-2560 รวมถึงการกระจายรายได้ของครัวเรือน ปี 2558 และปี 2560