Home  /  TAIC New Arrivals


พระราชหัตถเลขาคราวเสด็จมณฑลฝ่ายเหนือ ในรัชกาลที่ 5

รวบรวมพระราชหัตถเลขาคราวเสด็จประพาสหัวเมืองฝ่ายเหนือของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ ผู้สำเร็จราชการอยู่รักษาพระนครกรุงเทพฯ รวม 26 ฉบับ เมื่อพ.ศ. 2544 นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์เสด็จประพาสสถานที่ต่าง ๆตามหัวเมือง จากบางประอินไปถึงเมืองอ่างทอง สิงห์บุรี สรรพยา ชัยนาท มโนรมย์ อุทัยธานี นครสวรรค์ บางมูลนาค บ้านขมัง พิจิตร พิษณุโลก พิชัย ตรอนตรีสินธุ์ อุตรดิตถ์ ทุ่งยั้ง ลับแล และฝาง