Home  /  TAIC New Arrivals


ความคลุมเครือ ความเคลือบแคลง เส้นแบ่ง และพรมแดนในมนุษยศาสตร์

รวบรวมบทความวิจัยจำนวน 13 บทความ ที่นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่10” ศึกษาอัตลักษณ์แบบผสมผสานกลายพันธุ์ (Hybrid Identities) ของผู้หญิงมุสลิมปาตานีผ่านระบบการศึกษาแผนใหม่ ระหว่าง พ.ศ. 2500-2525 และสถาบันประวัติศาสตร์แห่งชาติฟิลิปปินส์กับการเล่าเรื่องท้องถิ่นของชาติ นำเสนอบทบาทนักเขียนสตรีเปอรานากันกับการประกอบสร้างประวัติศาสตร์ชาติสิงคโปร์ การสร้างอัตลักษณ์และการรื้อฟื้นความทรงจำของคนม้ง-ลาวพลัดถิ่น และการขับเคลื่อนอุดมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามบนแนวรบทางวัฒนธรรมในสังคมเวียดนาม ระหว่าง ค.ศ.1945-1975 วิเคราะห์การเมืองวัฒนธรรมแห่งยอกยาการ์ตาในประวัติศาสตร์อินโดนีเซียร่วมสมัย และการแปลความหมายและปรัชญาว่าด้วยการปฏิบัติของอันโตนิโอ กรัมซี่