Home  /  TAIC New Arrivals


การเมืองภาคประชาชน

นำเสนอรากเหง้าของปัญหาบ้านเมืองภายหลังเหตุการณ์ทางการเมืองการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี พ.ศ. 2475 เชื่อมโยงไปยังจุดเริ่มต้นของ “การเมืองภาคประชาชน” จากแนวคิดและปฏิบัติการของนักกิจกรรมทางการเมืองที่มีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย รวมถึงการศึกษาแนวคิด กลไกกระบวนการของการพัฒนาการเมืองภาคประชาชน วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดของนักกิจกรรมทางการเมือง นักพัฒนาเอกชน และนักวิชาการ ที่เชื่อมโยงกับระบอบการเมือง ระบอบเศรษฐกิจ ในช่วงเหตุการณ์สำคัญในสังคมไทย นับตั้งแต่ การเมืองแบบฝ่ายซ้าย-พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2524-2534) การเมืองไทยหลังเหตุการณ์พฤษภาคม พ.ศ. 2535 และระบอบทักษิณ (พ.ศ. 2544-2551) สู่การปรากฏตัวของ การเมืองภาคประชาชน ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การเมืองไทยในปัจจุบัน