Home  /  TAIC New Arrivals


สารานุกรมศาสตร์พระราชา (Encyclopedia of the king’s Philoosophy)

รวบรวมคำสำคัญและคำที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์พระราชาและพระราชกรณียกิจจำนวน 300 คำ จัดเรียงตามตัวอักษร ให้นิยามอย่างสังเขป ครอบคลุมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งโครงการด้านการเกษตร การประกอบอาชีพ การศึกษา การสาธารณสุข การศาสนา การสงเคราะห์ การอนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ รวมถึงการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติบำเพ็ญตลอดรัชสมัยของพระองค์ ท้ายเล่มมีดัชนีคำค้นรายชื่อหนังสืออ้างอิง