Home  /  TAIC New Arrivals


การศึกษาในพิพิธภัณฑ์ไร้กำแพง บทความจากการประชุมวิขาการด้านพิพิธภัณฑ์

นำเสนอบทความจากการบรรยายในงานประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ ในหัวข้อเรื่อง “พิพิธภัณฑ์ไร้กำแพง” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาประเด็นในการเข้าถึง การเป็นส่วนหนึ่ง และการเปลี่ยนแปลงเชิงสังคมที่เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วยบทความจำนวน 11 เรื่อง คือมรดกวัฒนธรรมที่ปลายนิ้วสัมผัสในวันที่ “มือถือ” ครองโลก มรดกวัฒนธรรมที่ไม่เป็นกายภาพสนับสนุนการทำงานนอกพิพิธภัณฑ์อย่างไร โปรแกรมเพื่อผู้ป่วยอัลไซเมอร์ในพิพิธภัณฑ์ โอกาสในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์สาธารณะ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้มรดกวัฒนธรรมในสิงคโปร์ การพัฒนานิทรรศการด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีพิพิธภัณฑ์แทงญ์ ตวาน 70ปีหลังแนวคิด “พิพิธภัณฑ์ไร้กำแพง” ของมาลโรซ์ การเล่าเรื่องที่เชื่อมโยงการศึกษาในบริบทพิพิธภัณฑ์ บทเรียนจากสิงคโปร์ในการศึกษาทั้งภายในและภายนอกพิพิธภัณฑ์ ศักยภาพของพิพิธภัณฑ์เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คน และการศึกษาในพิพิธภัณฑ์ที่พัฒนาความเป็นมนุษย์