Home  /  TAIC New Arrivals


ประชาสังคม ประชาธิปไตยและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

นำเสนอภาพรวมของการเมืองไทยและองค์กรประชาสังคมในประเทศไทย ศึกษากรอบทางกฎหมายไทยเกี่ยวกับองค์กรประชาสังคม การกำกับดูแล ขนาด จำนวน รูปแบบ และประเภทขององค์กรประชาสังคมในไทย กล่าวถึงประเด็นมุ่งเน้นและบทบาทขององค์กรประชาสังคม วิเคราะห์ขีดความสามารถในการดำเนินงาน การจัดหาทรัพยากร ความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อประชาชนขององค์กรประชาสังคม รวมถึงประชาธิปไตยกับธรรมาภิบาล บทบาทของอาเซียน และบทบาทในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมขององค์กรประชาสังคม