Home  /  TAIC New Arrivals


ความมั่นคงโลก: ประเด็นปัญหาร่วมสมัย

นำเสนอประเด็นปัญหาร่วมสมัยด้านความมั่นคงของโลก วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของระบบระหว่างประเทศกับโลกในอนาคตเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงผู้นำของรัฐมหาอำนาจใหญ่พร้อมกับการขยายตัวของกระแสประชานิยมปีกขวา อธิบายสถานการณ์สงครามกลางเมืองซีเรียในประเด็นปัญหาอาวุธเคมี สถานการณ์ความถดถอยของกลุ่มรัฐอิสลาม สงครามในเมืองโมซุลและรักกา การขยายตัวของสงครามจากยุโรปสู่เอเชีย และการก่อการร้ายในเมืองสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย รวมทั้งกล่าวถึงยุทธการเพื่อสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลี เกมการทูตใหม่ของรัฐบาลเกาหลีเหนือผ่านกีฬาและดนตรี และการพบกันระหว่างผู้นำสูงสุดสหรัฐและเกาหลีเหนือ