Home  /  TAIC New Arrivals


ความสัมพันธ์จีน-เกาหลีเหนือ: ประเด็นปัญหาอาวุธนิวเคลียร์

นำเสนอการดำเนินนโยบายของประเทศจีนในการแก้ไขปัญหาอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ โดยวิเคราะห์เนื้อหาเป็น 3 ช่วง คือ 1) ตั้งแต่ ค.ศ. 1990 เป็นปีที่สหรัฐเริ่มตรวจพบว่าเกาหลีเหลือมีโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์จนถึงค.ศ. 2002 2) ค.ศ. 2003-2009 เป็นช่วงเวลาที่จีนมีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือผ่านการเจรจา และ3) ค.ศ. 2010-2012 เป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้นำเกาหลีเหนือจากนายคิมจองอิลสู่นายคิมจองอึน และตั้งแต่ ค.ศ. 2012 การพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การเกิดวิกฤตการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีในค.ศ. 2013-2017 ช่วงผ่อนคลายความตึงเครียดกับการรุกด้วยเสน่ห์ของเกาหลีเหนือในค.ศ. 2018 และยังวิเคราะห์แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงในนโยบายของจีนต่อเกาหลีเหนือ