Home  /  TAIC New Arrivals


ศาลเจ้าจีนในกรุงเทพฯ

นำเสนอภูมิหลังของกลุ่มชาวจีนและศาลเจ้าจีนในกรุงเทพฯ สมัยรัชกาลที่ 1-5 ทั้งความเป็นอยู่ของชาวจีนในกรุงเทพฯ และความสัมพันธ์ระหว่างศาลเจ้าและชุมชนชาวจีน วิเคราะห์สถาปัตยกรรมในศาลเจ้าจีนในกรุงเทพฯ ได้แก่ ศาลเจ้าจีนของชาวแต้จิ๋ว ศาลเจ้าจีนของชาวฮกเกี้ยน ศาลเจ้าจีนของชาวกวางตุ้ง ศาลเจ้าจีนของชาวไหหลำ ศาลเจ้าจีนของชาวแคะ และเอกลักษณ์ที่ปรากฏร่วมกันในกลุ่มสถาปัตยกรรมทั้ง 5 กลุ่ม รวมทั้งศึกษาภาพสะท้อนชาวจีนอพยพผ่านสถาปัตยกรรมศาลเจ้าในด้านการสืบทอดรูปแบบสถาปัตยกรรมจากถิ่นกำเนิดของชาวจีนแต่ละกลุ่มภาษา และการเปิดรับวัฒนธรรมจากกลุ่มภายนอกของชาวจีนแต่ละกลุ่มภาษา