Home  /  TAIC New Arrivals


นวมินทราศิรวาทราชสดุดี ร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เป็นหนังสือที่กรมศิลปากรร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ถวายเป็นราชบูชาในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยศิลปินแห่งชาติด้านวรรณศิลป์และกวีผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านกวีนิพนธ์ จำนวน 9 ท่าน แบ่งเป็น 9 หัวข้อ คือ เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของชาติ การศึกษาเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญยิ่งของมนุษย์ เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล ขอจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์มีปัญญาที่เฉียบแหลมกำลังกายที่สมบูรณ์ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดี และน้อมรำลึกพระผู้สู่สวรรค์