Home  /  TAIC New Arrivals


การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

นำเสนอการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ได้แก่ การอยู่ร่วมกันในยุคไร้พรมแดนจากการย้ายถิ่น การอยู่ร่วมกันของคนต่างวัฒนธรรมจากฝั่งยุโรป และการสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจกันผ่านพิพิธภัณฑ์ชุมชน ศึกษาบทบาทของพื้นที่ทางศาสนาในสังคมพหุวัฒนธรรม ได้แก่ การใช้พื้นที่วัดในการแสดงออกทางวัฒนธรรมของแรงงานข้ามชาติจากเมียนมา และความขัดแข้งเกี่ยวกับวัดในฐานะเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรม แนะนำแนวทางการจัดการศึกษาและนโยบายภาษาในสังคมพหุวัฒนธรรม ได้แก่ การสอนภาษาอังกฤษตามแนวคิดวิทยาพหุภาษา แนวทางการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างด้าว และการพัฒนาศักยภาพของประชากรไทยด้านภาษา การสื่อสารและการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม