Home  /  TAIC New Arrivals


สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย: อึมปี้

นำเสนอข้อมูลของกลุ่มชาติพันธุ์ อึมปี้(Mpi) ทั้งประวัติความเป็นมา ลักษณะทางชาติพันธุ์และอัตลักษณ์ ลักษณะชุมชนและบ้านเรือน ภาษา ศาสนา และความเชื่อ อธิบายประเพณีและพิธีกรรมที่สำคัญ รวมทั้งอาชีพและการทำมาหากิน สุขภาพและการรักษาพยาบาล อาหารและการบริโภคของคนอึมปี้