Home  /  TAIC New Arrivals


โครงการ การขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

นำเสนอความเป็นมาและการบริหารจัดการประชาคมอาเซียนและกรอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุกับประชาคมอาเซียน ศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในประชาคมอาเซียน การดำเนินงานด้านผู้สูงอายุและการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของราชอาณาจักรไทย อธิบายการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนและสหภาพยุโรป รวมทั้งประเด็นท้าทายเร่งด่วนและแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน