Home  /  TAIC New Arrivals


กลยุทธ์ของธนาคารกลางในการยกระดับเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในบริบทการเปิดเสรีทางการเงินในอาเซียน

ศึกษาเปรียบเทียบประสบการณ์ของประเทศต่างๆกับประเทศไทยในด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน และการก้าวข้ามการติดกับดักรายได้ปานกลาง (Middle-income Trap) นำเสนอแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขัน และปัญหา Middle-income Trap ความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจไทย กล่าวถึงความท้าทายด้านนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงกรอบนโยบายของประเทศในระยะปานกลางและบทบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย