Home  /  TAIC New Arrivals


รายงานการศึกษา โครงการติดตามและประเมินผลแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่2 (พ.ศ. 2545-2564) ระยะที่3 (พ.ศ. 2555-2559)

นำเสนอการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ รายงานผลการประเมินดัชนีชี้วัดในยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ยุทธศาสตร์ระบบคุ้มครองทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณาการระดับชาติและการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ และยุทธศาสตร์การประมวล พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ และการติดตามประเมินผล รวมถึงอธิบายปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานผู้สูงอายุในระหว่างปี พ.ศ. 2555-2559