Home  /  TAIC New Arrivals


โครงการประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร ระยะที่1 (พ.ศ. 2557-2560) ระยะสิ้นสุดแผน รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์

นำเสนอผลการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุตามดัชนีที่กำหนดไว้ภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร สรุปผลการประเมินในภาพรวมรายดัชนี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ยุทธศาสตร์ด้านระบบคุ้มครองทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ ยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรในกรุงเทพมหานครทุกช่วงวัยเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณาการและการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ รวมถึงยุทธศาสตร์การประมวล พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุและการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร