Home  /  TAIC New Arrivals


โครงการประเมินผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไมซ์ไทยจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC),รายงานฉบับสมบูรณ์

นำเสนอการศึกษาอุตสาหกรรมไมซ์ไทย (MICE: Meetings, Incentives, Conventions and Exhibition) อย่างครอบคลุมด้วยวิธีทบทวนวรรณกรรม สนทนาแบบกลุ่มและสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน ศักยภาพและกลยุทธในการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมบทวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์และขนส่ง อุปสงค์-อุปทาน กรอบข้อตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตรา (Visa) และพิธีการศุลกากร โอกาสและความท้าทายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงการสร้างความท้าทายของการพัฒนาโครงข่ายและความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมไมซ์