Home  /  TAIC New Arrivals


50 ปี ไทยกับอาเซียน

นำเสนอเนื้อหาสรุปการสัมมนา ในงาน TU ASEAN Expo กล่าวถึงวิวัฒนาการความสัมพันธ์ 50 ปี ไทยกับอาเซียน ตั้งแต่ ค.ศ. 1961 (พ.ศ. 2504) ถึงปัจจุบัน รวมถึงการจัดทำแผนงาน (blue print) ทั้ง 3 เสาหลัก ได้แก่ การเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม อภิปรายเรื่องประชากรกลุ่ม Generation X Y กับบทบาทของไทยที่มีต่ออาเซียน แนวคิดเรื่องเขตการค้าเสรีอาเซียน AFTA ความสำคัญของอาเซียน และเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน นำเสนอบทบาทของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในอาเซียน การลงทุน มุมมองในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในยุค 4.0 ศูนย์กลางการวิจัยและการศึกษา รวมถึงปัญหาความยากจน สรุปวิวัฒนาการไทยกับอาเซียนจากอดีต-ปัจจุบันในมิติการเมือง ทั้งด้านความสำเร็จและข้อบกพร่องที่ผ่านมา อนาคตของอาเซียนในมิติการเชื่อมโยงกันในแต่ละประเทศสมาชิก ประเด็นเศรษฐกิจ และสิทธิมนุษยชนในกรณีของชาวโรฮิงญา