Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  TAIC New Arrivals


แนะนำหนังสือ: ความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย

สังเคราะห์ผลการศึกษาจากผลการวิจัยย่อย 3 โครงการ ได้แก่ การส่งเสริมการมีบุตรผ่านการสร้างสมดุลในการทำงานและการสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพ กลไกการช่วยเหลือพ่อแม่ดูแลบุตรก่อนวัยเรียนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และความอยู่ดีมีสุขของครัวเรือนชนบทไทย นำเสนอภาพการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครอบครัวและประเด็นที่มีผลต่อการตัดสินใจสร้างครอบครัวของหนุ่มสาวยุคใหม่ ซึ่งเป็นประเด็นที่ไม่เคยเป็นปัญหาในสังคมไทยเมื่อ30-40ปีก่อน เช่น การเปลี่ยนแปลงสถาบันครอบครัว บทบาทของแม่บ้านเต็มเวลาที่หายไป พื้นที่ทับซ้อนระหว่างออฟฟิศกับบ้าน ชีวิตคนชนบทที่ออกจากบ้านเพื่อทำงานและส่งลูกกลับไปให้ปู่ย่าตายายเลี้ยงไปที่บ้าน วิเคราะห์มิติของครอบครัวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่อาจนำไปสู่ ครอบครัวล่มสลาย สังคมสูงวัยและเด็กไร้ประสิทธิภาพ และเปรียบเทียบตัวชี้วัดความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวในประเทศมาเลเซีย นิวซีแลนด์และประเทศไทย