Home  /  TAIC New Arrivals


การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น: แนวคิด และ การจัดการหลายระดับ

นำเสนอพัฒนาการของวัยรุ่น ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นในระดับบุคคล ครอบครัว และสังคม และรูปแบบการประยุกต์ทฤษฎีในการจัดการปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น กล่าวถึงสถานการณ์ปัญหา ผลกระทบ ปัจจัย และแนวคิดในการป้องกันการสูบบุหรี่ การดื่มสุรา ความรุนแรง การฆ่าตัวตาย อุบัติเหตุ และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น