Home  /  TAIC New Arrivals


วัฒนธรรมและเศรษฐกิจชุมชนภาคใต้

รวบรวมบทความจากงานสัมมนา “วัฒนธรรมและเศรษฐกิจชุมชนภาคใต้” เพื่อศึกษาปัจจัยทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และเศรษฐกิจที่ทำให้ชุมชนในจังหวัดภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรถึงสงขลามีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ มีเครือข่ายระหว่างชุมชนต่างอาชีพเหนียวแน่นข้ามกาลเวลา วิเคราะห์ลักษณะสังคมภาคใต้ที่ทำให้ความระดับความเป็นชุมชนเข้มข้น นำเสนอผลการศึกษาบริบทชุมชนท้องถิ่นจากพื้นที่ต่างๆ เช่น ชุมชนเมืองพุนพินก่อนปี พ.ศ.2458 ทุนวัฒนธรรมสุราษฎร์ธาณี ชุมชนอำเภอกงหราของจังหวัดพัทลุงในทศวรรษ 2520 ชุมชนลุ่มน้ำตาปีตอนบน การพัฒนาจากข้างในของชุมชนหมู่บ้านคีรีวง ระบบเกลอในวัฒนธรรมชุมชนใต้ วิกฤตนากุ้งกับผลกระทบต่อวิถีชีวิตประมงพื้นบ้านในจังหวัดนครศรีธรรมราช ขบวนการชาวนาและวัฒนธรรมชาวนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาท่ามกลางกระแสทุนนิยมในทศวรรษ 2550