Home  /  TAIC New Arrivals


สรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ให้ข้อมูลแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและวิทยาศาสตร์ ทั้งเป้าหมายของการขับเคลื่อน กรอบยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และกลุ่มเป้าหมายที่ต้องดึงเข้ามามีส่วนร่วม กล่าวถึงความคืบหน้าของแผนปฏิรูปการศึกษาซึ่งจะออกมาเป็นร่างพระราชบัญญัติจำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและร่างพระราชบัญญัติการศึกษาตลอดชีวิต รวม 27 แผน เช่น การปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อสร้างคนไทยให้เป็นพลเมืองที่ดี การพัฒนาและจัดการศึกษาประถมวัย การพัฒนาครู การบริการการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก การปฏิรูประบบการอาชีวะศึกษา ปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์ การจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งชาติ การปฏิรูปกฎหมายการศึกษาสำหรับผู้พิการผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น อธิบายแนวคิด วิธีการ ความคีบหน้า ปัญหาอุปสรรค และ ข้อเสนอแนะสำหรับการขับเคลื่อนเร่งด่วนภายใน 1 ปี ของแต่ละแผน