Home  /  TAIC New Arrivals


โครงการการศึกษาผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน

จัดทำยุทธศาสตร์ด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2557-2559 ทบทวนหลักการความร่วมมือภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรม กล่าวถึงกลไกการดำเนินงาน แผนงาน และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน รวมถึงผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน สรุปข้อเสนอเชิงนโยบายพร้อง Scenario Planning เพื่อรองรับผลกระทบจากประชาคมทั้ง 3 ด้าน