Home  /  TAIC New Arrivals


ละครไทยกับผู้ชมอาเซียน: วัฒนธรรมศึกษาของสื่อข้ามพรมแดนในอาเซียน

ศึกษาการความนิยมบริโภคละครไทยในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเฉพาะ พม่า กัมพูชา และเวียดนาม ครอบคลุมกระบวนการส่งออกละครโทรทัศน์ไทยโดยผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย รวมถึงการสำรวจพฤติกรรมผู้รับชมละครไทยในประเทศพม่า กัมพูชา และเวียดนาม โดยเน้นการวิเคราะห์กระบวนการรับสารและการตีความข้ามวัฒนธรรม กล่าวถึงกระแสละครไทยในประเทศเพื่อนบ้าน วิเคราะห์ลักษณะร่วมของละครไทยที่เป็นที่นิยมในผู้ชมแต่ละประเทศ ความจำเป็นในการเซ็นเซอร์ ตัดต่อ และดัดแปลงสารเพื่อให้เข้ากับข้อจำกัดและวัฒนธรรมท้องถิ่น กล่าวถึงช่องทางการรับชมละคร พฤติกรรมและรสนิยมความชอบของผู้ชมแต่ละกลุ่ม วิเคราะห์การรับรู้ความเป็นไทย การตีความสังคมไทย การถอดรหัสและเลือกรับสารที่แตกต่างกันของผู้ชมแต่ละกลุ่ม ตลอดจนการสร้างภูมิภาคผ่านละคร