Home  /  TAIC New Arrivals


การเงินอิสลามกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย. บทสรุปโครงการวิจัย

ศึกษาระบบการเงินภายใต้กรอบคำสอนของศาสนาอิสลามเพื่อใหเข้าใจความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับประเทศโลกมุสลิม ประกอบด้วยการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพด้านต้นทุนและกำไรของอุตสาหกรรมประกันภัยทั่วไปกลุ่มประกันชีวิตและประกันวินาศภัยกับการประกันภัยอิสลามหรือตะกาฟุลจากประเทศตัวอย่าง 8 ประเทศ ศึกษาลักษณะการใช้จ่ายซะกาตของมุสลิมไทยเปรียบเทียบกับบทบัญญัติอิสลาม วิเคราะห์ความสัมพันธ์ธุรกรรมสถาบันการเงินอิสลามกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของ 3 จังหวัดชายแดนใต้ สำรวจความต้องการใช้บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลามในประเทศไทย อธิบายบริบททางสังคมและความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์โรฮีนจาในประเทศไทย และนำเสนอกรณีศึกษาการร่วมกันเยียวยาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ย้ายถิ่นในจังหวัดสงขลาอันเนื่องมาจากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้